• Home
  • Over deze website

Over deze website

1. Disclaimer

1.1. Toepassing

Deze website (www.gevondenfietsen.be) wordt beheerd door de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabrant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gebruik van de website is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. Je wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze te aanvaarden.

De provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabrant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen deze voorwaarden en bepalingen op elk moment eenzijdig wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

1.2. Gebruiksvoorwaarden van deze website

Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over de databank van de gevonden fietsen. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Om een specifiek advies te verkrijgen of specifieke informatie op maat te verkrijgen, kun je steeds contact opnemen met de bevoegde dienst van de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabrant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Alhoewel de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabrant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich inspannen om informatie te verschaffen waarvan zij denken dat die actueel en juist is, garanderen zij niet de adequaatheid, juistheid, volledigheid of actualiteit van die informatie, noch dat de website alomvattend is of geschikt om te gebruiken voor een bepaald doel. Evenmin garanderen de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabrant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een voortdurende toegang tot de website, noch de afwezigheid van storingen of de goede werking van de website.

Indien je onjuistheden vaststelt in de informatie beschikbaar op deze website kun je de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabrant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest contacteren op volgende e-mailadressen:

 

1.3. Aansprakelijkheid

De provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabrant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit het (on)rechtstreeks gebruik van de website of van de op de website ter beschikking gestelde informatie.

Je dient, als bezoeker van de website, alle redelijke voorzorgen te nemen om te vermijden dat je uitrusting of gegevens worden aangetast door virussen, bugs, enz. De provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabrant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verstrekken geen garantie omtrent de compatibiliteit tussen de software van de bezoeker en de bestanden en onderdelen die deel uitmaken van of voorkomen op de website.

De provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabrant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen evenmin op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de elektronische communicatie die verloopt via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicatie.

1.4. Intellectuele eigendom

De website is een originele creatie waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten.  Ook op de website gebruikte logo’s, tekeningen, beelden,… worden door het auteursrecht beschermd. 

Je hebt het recht de informatie op de website voor louter privaat en persoonlijk gebruik te raadplegen en/of te downloaden. Elk ander gebruik waaronder maar niet beperkt tot reproductie, verspreiding, terbeschikkingstelling van het publiek en/of hergebruik in welke vorm dan ook, ongeacht of deze volledig of gedeeltelijk is, tijdelijk of permanent is, van de website of van de informatie van de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabrant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is strikt verboden zonder hun schriftelijke en voorafgaande toestemming.

1.5. E-mailverkeer

Op elke e-mail van de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabrant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de wet van 13 juni 2005 over het vertrouwelijke karakter van elektronische communicatie van toepassing, in het bijzonder artikel 124.

De informatie, verzonden met e-mailberichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verspreiding van deze informatie aan derden is niet toegestaan. De provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabrant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige transmissie, noch voor de laattijdigheid, noch voor de vernietiging van data ten gevolge van deze transmissie. Indien je een e-mailbericht ontvangt terwijl het niet voor jou bedoeld is, verzoeken wij je ons hierover per omgaande te berichten en het bericht te vernietigen.

2. Cookie policy

De provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabrant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maken gebruik van cookies en willen de bezoekers van de website informeren over het gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer of op een ander toestel met internettoegang (smartphone, tablet,…) worden opgeslagen bij het bezoeken van webpagina’s. Ze bevatten informatie, gelinkt aan een webbrowser en de specifieke website. Ze worden in een specifieke map op je harde schijf opgeslagen en voorzien van een unieke ID en looptijd. Als een bezoeker naar een bepaalde website terugkeert dan kan die pagina door middel van de cookie de bezoeker herkennen en de historiek verder opbouwen.

Cookies zijn geen actieve, uitvoerende software en zijn dus niet schadelijk voor je computer.  Ze worden gebruikt om het bezoekersgemak te verhogen: door bezoekers met een cookie te identificeren hoeft die niet iedere keer dezelfde gegevens in te voeren.  Daarnaast worden cookies gebruikt om het surfgedrag van bezoekers in kaart te brengen.  Welke en hoeveel pagina’s worden bezocht, via welke route en hoe lang blijft de bezoeker op de website, ...  Op basis van deze resultaten kan de website aangepast worden en kan er ingespeeld worden op de interesses en de noden van de bezoekers van de website. 

Wie plaatst en beheert de cookies?

1. First party cookies

Dit zijn cookies die de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabrant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zelf en eigen zijn aan de bezochte website.

2. Third party cookies

Dit zijn cookies die beheerd en geplaatst worden door een derde partij. Dat gebeurt tijdens je bezoek aan de website. De cookies zorgen ervoor dat bepaalde gegevens aan derden verzonden worden (bijv. Google Analytics).

 

Welke functie hebben de cookies?

 1. Noodzakelijke, technische cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website. Bijv. om te navigeren tussen de verschillende pagina’s van de website tijdens je browsersessie en om formulieren in te vullen. Als je deze cookies weigert, zullen sommige delen van de website niet (goed) werken.

2. Functionele cookies

Deze cookies zijn belangrijk voor het goed functioneren en het gebruiksvriendelijker maken van de website, bijv. voor log-in of registratie of een cookie die bijhoudt of je in de cookiebalk op ok geklikt hebt of niet.

3. Performantie-analyse cookies

De provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabrant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gebruiken performantie- en analysecookies om algemene informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers de gevondenfietsenwebsite gebruiken.

Van deze informatie kunnen we statistische analyses maken. Deze statistieken geven ons inzicht in: hoe vaak worden de webpagina's bezocht, op welke pagina’s blijven bezoekers het langste, hoe zijn de bezoekers op onze website gekomen, … Hierdoor kunnen we de website voortdurend optimaliseren en zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken.

De webanalysetool die de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabrant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hiervoor gebruiken is Google Analytics. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op: http://www.google.com/privacypolicy.html.

 

Je kan het gebruik van cookies op een individuele of globale wijze beheren voor de sites die je bezoekt.  Je kan ook de cookies die reeds werden geïnstalleerd op jouw computer of mobiel apparaat verwijderen.  Opgelet, het uitschakelen van cookies kan tot gevolg hebben dat onze website niet meer naar behoren functioneert. Indien je dit verkiest, kun je onze cookies weigeren via de privacy-instellingen van je browser.  Om dit te doen raden wij je aan om je te informeren op de support-sites van je browsers (https://support.google.com/https://support.mozilla.org,https://support.microsoft.com/)

3. Privacy beleid

3.1 Toepassing

Dit privacybeleid is van toepassing op de verzameling, het beheer en het gebruik van je gegevens door de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabrant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een beperkt aantal personen in dienst van de politiezones en de gemeenten die zijn aangesloten bij de website ‘gevonden fietsen’. Door deze website te gebruiken ga je uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabrant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gegevens verzamelen.

3.2. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake privacy[1]. 

De provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabrant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verbinden er zich toe om alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen te treffen om: de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

[1] Tot 24/05/2018 vormen de wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten de toepasselijke wetgeving inzake privacy.  Vanaf 25/05/2018 zal die vervangen worden door de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

3.3. Verzameling van de gegevens

De provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabrant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen je contactgegevens, zoals adres, e-mail, telefoonnummer, …, verzamelen via contactformulieren, cookies, doorklikgedrag, e-mails, navigatiegegevens,…

3.4. Verwerking van de gegevens

a)     De verantwoordelijke voor de verwerking

De persoonsgegevens die verzameld worden, worden opgenomen in het adressenbestand van provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabrant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

b)     Doeleinden voor de verwerking

De provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabrant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verzamelen je persoonsgegevens voor diverse doeleinden, bijvoorbeeld voor het voeren van correspondentie of wanneer je een contact- of aanvraagformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt dan worden je gegevens gebruikt voor de beantwoording of afhandeling van je vraag. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. De rechtsgrond om je persoonsgegevens te verwerken (toestemming van de betrokkene, noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang) is afhankelijk van de vooropgestelde doeleinden.

3.5. Bewaartermijn van de gegevens

De provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabrant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bewaren je gegevens niet langer dan nodig. De provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabrant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bewaren je gegevens zolang zij je er effectief mee van dienst kunnen zijn conform dit privacybeleid. Daarna worden je gegevens verwijderd.

3.6. Overdracht aan derde partijen

De provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabrant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zullen je gegevens niet verkopen of verhuren aan ondernemingen of personen die geen deel uitmaken van provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabrant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  De provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabrant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschouwen je gegevens als vertrouwelijke informatie.

Occasioneel doen provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabrant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een beroep op een externe verwerker.  Dit houdt onder meer in dat we voor bepaalde taken of onderzoeken tijdelijk gegevens doorgeven aan derden. Indien dit gebeurt, zullen de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabrant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest er steeds op toezien dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. De provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabrant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest leggen dit ook steeds contractueel vast met deze verwerkers. Zo zullen deze verwerkers jouw gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je gegevens gewist worden van zodra die verwerkers de opdracht voltooid hebben.

3.7. Rechten met betrekking tot je gegevens

Met betrekking tot je persoonsgegevens heb je volgende rechten die je kan uitoefenen:

A. Recht op inzage

Je hebt een recht op inzage van de gegevens die je aanbelangen.

B. Recht op verbetering

Wanneer je vaststelt dat je gegevens toch onjuist of onvolledig zijn, kan je ons vragen om ze te verbeteren.

C. Recht op gegevenswissing

De wetgeving voorziet in bepaalde gevallen om je persoonsgegevens te laten wissen. Dit is het geval wanneer:

  • de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld;
  • de verwerking van je gegevens berust uitsluitend op je toestemming en je beslist om deze in te trekken;

Het recht op gegevenswissing is echter niet absoluut. De provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabrant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben het recht om je gegevens te blijven bewaren wanneer dat nodig is voor onder meer:

  • de naleving van een wettelijke verplichting;
  • het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

D. Recht op beperking van de verwerking

In welbepaalde gevallen kan je vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Dit is onder meer het geval wanneer:

  • je de juistheid van een persoonsgegeven betwist, gedurende de periode die de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabrant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nodig hebben om die juistheid te controleren; en
  • je gegevens niet meer nodig zijn om de doeleinden van de verwerking te bereiken maar je ze nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

E. Recht op overdraagbaarheid

In bepaalde gevallen heb je het recht dat de persoonsgegevens die je ons verstrekt hebt ofwel aan jou worden overgedragen ofwel door de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabrant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rechtstreeks worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is.

F. Recht om niet het voorwerp uit te maken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering en rechtsgevolgen kan teweegbrengen die betrekking hebben op jou of een aanzienlijke gelijkaardige impact kunnen hebben op jou.

Het beleid van de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabrant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is erop gericht dat je niet het voorwerp zal uitmaken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering en rechtsgevolgen kan teweegbrengen die op jou betrekking hebben of een aanzienlijke gelijkaardige impact kunnen hebben op jou.

G. Het recht om je toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking door de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabrant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op je toestemming gebaseerd is, kan je op ieder ogenblik de door je gegeven toestemming intrekken.

H. Tot wie kan je je richten?

Om je rechten uit te oefenen, volstaat het dat je een gedateerde en ondertekende aanvraag samen met een kopie van de voorkant van je identiteitskaart per post of via mail verstuurt aan:

Indien aan deze voorwaarden voldaan is, zullen de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabrant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zo snel mogelijk aan je vraag voldoen en je hierover berichten. De uitoefening van je rechten is kosteloos.

Wanneer je van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake privacy heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, met volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel: +32 2 274 48 00
E-mail: commission@privacycommission.be  

3.8. Profilering voor marketing doeleinden

Profilering kan omschreven worden als elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij deze gegevens gebruikt worden om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking het individu te evalueren, in het bijzonder om elementen te analyseren of te voorspellen met betrekking tot zijn/haar persoonlijke voorkeuren en interesses.

Het is mogelijk dat de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabrant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest je persoonsgegevens verwerken voor profileringsdoeleinden en het nemen van beslissingen op basis van een profiel, inclusief het analyseren van de gegevens en het opmaken van statistieken, modellen en profielen, en dit voor de doeleinden vermeld in 3.4.

In de mate van het mogelijke gebruiken provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabrant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest enkel anonieme of gepseudonomiseerde gegevens voor profilering.

3.9. Verzameling gegevens over gebruiksgedrag van de website

Naast het gebruik van cookies registreren de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabrant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gegevens wanneer de website wordt bezocht en gebruikt. Deze informatie wordt naar best vermogen geanonimiseerd en enkel verzameld voor statistische doeleinden en om de website te kunnen blijven verbeteren. In sommige gevallen kunnen gegevens, al dan niet verkregen worden via een derde partij.

Deze gegevens kunnen omvatten maar zijn niet gelimiteerd tot: het IP-adres van de bezoeker en de datum en tijd waarop een pagina opgevraagd wordt, uitgevoerde zoekopdrachten en of ze al dan niet een correct resultaat opleverden, aantal keren dat een bestand gedownload werd , …

Voor de verzameling van deze gegevens maken de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabrant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gebruik van zowel standaard gebruikslogboeken van de website als systemen van derden zoals Google Analytics. 

3.10. Op de hoogte blijven van wijzigingen aan deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring kan wijzigingen ondergaan. Daarom nodigen wij je uit om online de meest recente versie van deze privacyverklaring te raadplegen.